زلزله کرمانشاه سال 1396
برگزاری بازارچه و اعزام


توزیع کمک هاتوزیع کانکس


تاسیس خانهء مهر


برگزاری جشن


اعزام دندانپزشک و مشاوراهدای کانکس به خانم باردار
ایجاد اشتغال (سوپرمحله)

News source

2 November 2019 - 14:13

User Review

Total Score

No Comment Post yet

Submit Comment

Your Score