آموزش

آموزش فرزندان:

خیریه، نیازمند همکاری شما در توسعه فعالیتهای آموزشی فرزندان مددجو در موارد زیر است:

*  فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای.

*  کنترل درسی.

*  مشاوره تحصیلی فرزندان خانواده های تحت پوشش.

*  آموزش هنری.

*  یاری به برگزاری کارگاههای آموزشی.

*  همکاری و همیاری در امر برگزاری برنامه های گردشگری، سیاحتی، زیارتی، اردوهای تفریحی همراه مادران.

* همراهی و همکاری در امر پروژه های روستایی در بخش خدمات حمایتی یا حمایت مالی.

آموزش

آموزش مادران : 

*   آموزش صنایع دستی و هنری.

*  آموزش کارآفرینی.

*  مهارت های زندگی.

*  طرح و پروژه های اشتغال زا.

 کمک به خوابگاه های دانش آموزی در چند روستا.