پژوهش و برنامه ریزی

پژوهش و برنامه ریزی

این فعالیت متشکل از گروهی است که در زمینه تهیه گزارشات و تنظیم طرحها، خیریه را همراهی می نمایند.
طرحهای عنوان شده یا در این خیریه اجرا شده اند یا با تغییراتی جهت ارجاع و قانونمند شدن به سازمانها پیشنهاد گردیده است.
    * تهیه و تنظیم شرح وظایف سازمانی کانون خیریه

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به کانون خیریه کارآفرینان مهر است