پژوهش و برنامه ریزی

پژوهش و برنامه ریزی

 این فعالیت متشکل از گروهی است که در زمینه تهیه گزارشات و تنظیم طرح ها، خیریه را همراهی می نمایند.
طرحهای عنوان شده یا در این خیریه اجرا شده اند یا با تغییراتی جهت ارجاع و قانونمند شدن به سازمانها پیشنهاد گردیده است.
   *  تهیه و تنظیم شرح وظایف سازمانی کانون خیریه

   *  طرح تجهیز و راه اندازی کارگاه خیاطی و مواد غذایی.

  *  طرح آماده سازی و بسته بندی سبزی و صیفی.

  *  طرح راه اندازی کارگاه خشک کردن سبزی و میوه جات.

  *  طرح توانمندسازی و اشتغال مددجویان و فرزندان فارغ التحصیل آنها در صنایع کوچک خانگی و خانوادگی.

  *  طرح آموزش کارآفرینی و ارتقاء مهارت در کسب و کارهای کوچک ویژه زنان سرپرست خانوار.

  *  طرح پژوهشی آموزش مددکاران حرفه ای در سازمان های غیردولتی (NGO).

  *  طرح پژوهشی در خصوص استعدادیابی جوانان در شهر و روستاهای انتخابی.

  *  طرح بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار با همکاری سه جانبه (وزارت و رفاه، بیمه خصوصی و خیریه)

  * طرح جمع بندی و ارزیابی عملکرد گروه مددکاری، گروه آموزش و مالی با هدف برنامه ریزی آتی.