بیمه و بورسیه حمایتی مادران

بیمه و بورسیه حمایتی مادران

زنان سرپرست خانوار به دلیل مشکلات متعدد قادربه پرداخت حق بیمه بازنشستگی نیستند،

لذا مشارکت صمیمانه و جدی نیکو کاران را می طلبند.

 عده ای از زنان سرپرست خانوار نیز به دلیل مشکلات جسمانی و سنی ،  ماهیانه نیاز به

مبلغی تحت  کمک حمایتی برای امرار معاش دارند.

 جهت حمایت از این قشر از زنان محروم، خیریه  با مشارکت بیمه سامان و بانک سامان ضمن پرداخت هزینه ماهیانه ،تعدادی از آنان را تحت پوشش " بیمه عمرو سرمایه گذاری مادران " قرار داده اند. 

از آنجا که تعداد مادران خود سرپرست نیازمند بیش از تعداد حامیان می باشد، لذا نیاز مبرم به همیاری خیرین داریم.

 در صورت تمایل به مشارکت در این امر ما را یاری فرمایید.

  شماره تلفن :   02166433908 , ۰۲۱۶۶۹۲۱۱۹۳

  ایمیل :  karmehrmd@yahoo.com   

  نمابر:    ۶۶۹۱۷۱۷۰ -۰۲۱