امور مالی و حسابداری

امور مالی و حسابداری

مراحل کلی فعالیت ها عبارتند از :

*  کنترل هزینه ها بنا بر نیت خیّرین

*  تنظیم اسناد مالی و ثبت در دفاتر

*  همکاری با بازرس مالی به منظور تهیه گزارش مالی سالانه

*  همکاری با بانک به منظور انجام امور مربوطه به دریافت ها و پرداخت ها

*  تهیه و ارائه گزارش مالی ماهیانه و سالیانه برای خیرین، سازمان های مربوطه (بیمه،مالیات و ...)

*  تأمین اعتبارات مورد نیاز واحدهای کار

منابع درآمد:

*  مشارکت انسان دوستانه خیرین به صورت کمک های نقدی وغیر نقدی

*   درآمد حاصل از برگزاری نمایشگاه و بازارچه های خیریه