بیمه سرمایه گذاری فرزندان

بیمه سرمایه گذاری فرزندان

این خیریه با هدف بستر سازی لازم برای فرزندان خانواده های خود سرپرست و نیازمند و سامان بخشیدن به مسائل تحصیلی ،هدایت اجتماعی وتامین آتیه با مشارکت بیمه سامان و بانک سامان ، آنان را تحت پوشش بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان قرار داده است.

فرزندان تحت پوشش این بیمه ها تا سن هیجده سالگی مشمول خدمات بیمه ای میگرددند و پس از آن یا از مجموعه اندوخته انباشته شده خود ، در جهت ایجاد اشتغال ، تامین هزینه تحصیلات تکمیلی و یا تامین هزینه ازدواج استفاده مینمایند و یا از اندوخته خود جهت سرمایه گذاری مجدد بهره مند میشوند.

*تامین هزینه بیمه سرمایه گذاری به نفع فرزندان نیازمند توسط خیریه ،بیمه سامان و بانک سامان میباشد.

*تامین هزینه بیمه توسط خیریه ، از منابع مالی نیکوکاران و نیت بانیان می باشد.

ما به مشارکت خیرین انسان دوست نیاز داریم تا  فرزندان بیشتری  تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری قرار گیرند و دلهای بیشتر به آرامش رسیده تا به تامین آینده خود امیدوار شوند.

در صورت تمایل به مشارکت در پرداخت هزینه تحصیلی،  بیمه آتی فرزند و یا مادر،   خیریه را از نیت انساندوستانه خود از طریق  آدرس ایمیل یا تلفنی  مطلع فرمایید.

  شماره تلفن :  02166433908 , 02166921193

  ایمیل :  karmehrmd@yahoo.com   

  نمابر:    ۶۶۹۱۷۱۷۰ -۰۲۱