روابط  عمومی

روابط عمومی این خیریه متشکل از پنج گروه اجرایی تحت عنوان : 

  *  تبلیغات

*  ارتباطات

*  هماهنگی و برنامه ریزی

*  اطلاع رسانی

*  تدارکات روابط عمومی

 از اهم وظایف و مسؤلیت های روابط عمومی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

* جذب خیٌرین

* دریافت کمک های نقدی وغیر نقدی

* ارزیابی و تنظیم آمار و نمودارهای سالانه از عملکرد کانون

* برنامه ریزی و اجرای گرد همایی ها و همایش ها و بازارهای موقت و دایمی وبرگزاری کلیه جلسات مورد نیاز

* برنامه ریزی در زمینه ملاقات با مادران و فرزندان آنها

* برنامه ریزی سفرهای روستایی

* برنامه ریزی در زمینه سوانح غیر مترقبه

* تهیه گزارش  و تنظیم گاه نامه و یا بروشور به منظور ارائه عملکرد به خیرین