مسکن

تهیه مسکن

تهیه مسکن باری ست گران بر دوش زنان سرپرست خانوار تا در کانونی امن آرامش را به فرزندان خویش هدیه دهند. با اهدای مبالغی جهت خرید مسکن ،ودیعه یا رهن و تعمیرات و... ما را در مشارکتی انسان دوستانه حمایت فرمایید تا در لذت ایجاد سقف بنای خانواده  برای محرومان سهیم شویم.