مشارکت های مردمی

کانون خیریه کارآفرینان مهر آماده جذب کمک های شما مردم نیکو کار در حوزه های زیر می باشد